What's NEW
A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

31 มีนาคม 2564

รลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และอำเภอสามพราน ออกอำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง สามารถเข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาล ในช่วงสถานการ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มีนาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน มาให้การบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการป้องกันโรคและวิธ...

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

23 มีนาคม 2564

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลบางกระทึก ออกดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึกและหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

22 มีนาคม 2564

ร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมประชุมกับวัดญาณเวศกวัน และแพทย์ศิริราช  ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลบางกระทึก ต่อไป

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

15 มีนาคม 2564

อบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าบรรยายอบรมให้ความรู้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก เพื่อให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคโควิด 19 ใ...

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

08 มีนาคม 2564

ทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่ออกล้างทำความสะอาดหอถังประปา บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีดำหรือมีตะกอนปนเบื้อน

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

04 มีนาคม 2564

ตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจริญพร บริเวณสะพาน คสล.ถึงบ้านนายสมศักดิ์ นาคไร่ขิง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามรูปแบบและระเบียบกฎหมาย

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

03 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย (นฐ.ถ.11 - 0003) บางกระทึก ซ.3 ซอยเลียบคลองหัวคนเพลง (บริเวณพุทธมณฑลสาย 5 - ศาลา SML) หมู่ที่ 4 เพื่อให้ถูกต้องตามแบบและระเบียบกฎหมาย

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

24 กุมภาพันธ์ 2564

ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก นำคณะกรรมการ ออกตรวจความเรียบร้อยของโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนอก - บ้านโคกหวาย เลียบคลองหัวคนเพลง หมู่ที่ 4 เพื่อดูความเรียบร้อยระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ วัดญาณเวศกวัน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตน...

แผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางกระทึก

19 กุมภาพันธ์ 2564

แผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางกระทึก

วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีแผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   ท่านใดต้องการให้พ่นหมอกควันเพิ่มเติม สามารถติ...

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1

16 กุมภาพันธ์ 2564

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองรางหนองเสา หมู่ที่ 1

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก  ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดบริเวณคลองรางหนองเสา  หมู่ที่ 1  โดยมีการกำจัดขยะและวัชพืชในคลองและริมถนน เพื่อความสะอาดของชุมชน

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

08 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

โครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต

06 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรม ประชาธิปไตย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งท้องถิ่น การแบ่งเขตเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สม...

 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเ

01 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเ

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำส่งของอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคเพื่อมาจัดงานวันเด็ก แต่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งต่อของขวัญของรางวัลให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางก...

ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนคลองบางกระทึกและโรงเรียนวัดดอนหวาย

28 มกราคม 2564

ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนคลองบางกระทึกและโรงเรียนวัดดอนหวาย

วันนี้ (28 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนคลองบางกระทึกและโรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อเตรียมสำหรับการเปิดการเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 ออกเยี่ยมเด็กยากไร้ภายในตำบลบางกระทึก

27 มกราคม 2564

ออกเยี่ยมเด็กยากไร้ภายในตำบลบางกระทึก

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคมร่วมกับโรงเรียนคลองบางกระทึก และวัดญาณเวศกวัน ออกเยี่ยมเด็กยากไร้ภายในตำบลบางกระทึก เพื่อตรวจสอบดูแลความเป็นอยู่ของเด็กในช่วงที่หยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

27 มกราคม 2564

ออกทำความสะอาดบริเวณคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดบริเวณคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก โดยมีการกำจัดขยะและวัชพืชในคลองและริมถนน เพื่อความสะอาดของชุมชน

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตลาดริมน้ำดอนหวาย

25 มกราคม 2564

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตลาดริมน้ำดอนหวาย

วันนี้ (25 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่ในตลาดริมน้ำดอนหวาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกา...

ทำความสะอาดถนนและคูคลอง บริเวณคลองหัวคนเพลง (ฝั่งหมู่บ้านกฤษณา)

21 มกราคม 2564

ทำความสะอาดถนนและคูคลอง บริเวณคลองหัวคนเพลง (ฝั่งหมู่บ้านกฤษณา)

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก คณะสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดถนนและคูคลอง บริเวณคลองหัวคนเพลง โดยมีการกำจัดวัชพืชในน้ำและริมทาง เพื่อความสะอาดสวยงามของพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 45 ลบ.ม. ฯ หมู่ที่ 7 (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย หมู่ที่ 7 (e-bidding)
File Icon ราาคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 45 ลบ.ม. ม.7
File Icon ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ม.7
File Icon โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา (e-bidding)
File Icon ราคากลาง-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา
File Icon ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เลียบคลองเจริญพร ฯ ม. ๒ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เลียบคลองเจริญพร ฯ ม. 2
File Icon ราคาและขอบเขตงาน_จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
File Icon โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บระบบดับเพลิงและวางท่อเหล็กระบบดับเพลิง (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บระบบดับเพลิงและวางท่อเหล็กระบบดับเพลิง
File Icon ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน.pdf
งานภาษี
เลขที่
File Icon ประกาศ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562
File Icon ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบคำขอใช้น้ำชั่วคราว
File Icon แบบคำขอใช้น้ำถาวร
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

20003487
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
224166
0
224166
18557766
688730
736432
20003487

Your IP: 3.215.77.193
Server Time: 2021-04-21 04:51:10

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration