What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม 2561

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ศุกร์  ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์   ๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา      &...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นกา...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 256…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบต่อไป2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและองค์กรบุคคลในชุมชน  

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย๒เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว๓เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติ...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐ…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการปลูกผักสวนครัว 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปร...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์๑เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั้ง๔ด้าน๒เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกาย๓เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง๔เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพนักเรียนโดยอ่านจากเอกสารการประชาสัมพันธ์เ...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย๒เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว๓เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือ๕เพื่อส่งเสร...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้  ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560                 - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีก…

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕60 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อ...

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดี1 เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกมีระเบียบวินั...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

16 พฤษภาคม 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญหนูๆน้องๆ เด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวาย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางก…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.เดิม)เมื่อปีพ.ศ.2544มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญ...

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

18 ธันวาคม 2560

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถา…

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมก...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

18 ธันวาคม 2560

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. โดยประมาณ งานนี้จัดโดยท่านนายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 กันยายน 2560

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดั...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

25 สิงหาคม 2560

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบ…

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานใน...

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

18 สิงหาคม 2560

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนสายน้ำ กิจกรรม "สานต่องานพ่อสร้าง" ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยในงานดังกล่าวนายราชัน มีป้อม...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

18 สิงหาคม 2560

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2560ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็น...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม 2560

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบดีที่  29 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมี...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม 2560

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 6-7กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพั...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะฯ บริเวณถนนสายไร่ขิง-ทรงคะนอง หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗ (e-bidding)
File Icon โครางการก่อสร้างถนน คสล.ฯ บริเวณถนนซอยบ้านนางจรูญ มากพยุง หมู่ที่ ๑ (e-bidding)
File Icon ร่างประกาศเชิญชวนหลังจากรับฟังคำวิจารณ์-โครงการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯ บริเวณถนนซอยบ้านนางจรูญ มากพยุง ม.๑
File Icon ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ม.๒,๔,๕,๗
File Icon ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon ร่างประกาศเชิญชวน-โครงการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ
File Icon ราคากลางและรายละเอียดการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน
File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ บริเวณถนนซอยบ้านนางปราณี มณีโลก ม. ๖ (e-bidding)
File Icon ราคากลางการจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำฯ ซอยบ้านนางปราณี ม.๖
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

6031223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18428
0
72116
4959108
125409
183761
6031223

Your IP: 54.225.32.164
Server Time: 2018-07-20 15:21:00

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration