What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
โครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก

14 มิถุนายน 2562

โครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึก ซึ่งโครงการนี้จั...

 ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย

12 มิถุนายน 2562

ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย โดยพระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในกา...

การประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)

10 มิถุนายน 2562

การประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกั...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร

07 มิถุนายน 2562

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มเกษตรกรของตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่...

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

21 พฤษภาคม 2562

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 25...

กิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันนี้เวลา 08.00 น. นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลอกคูคลอง และเก็บขยะ บริเวณถ...

การประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

10 พฤษภาคม 2562

การประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาตำบลบางกระทึก

 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

08 พฤษภาคม 2562

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

01 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการให้ผู้แกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒ...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึก

29 เมษายน 2562

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการพาสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกิจการสภาเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีก...

ดำเนินการลอกทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

25 เมษายน 2562

ดำเนินการลอกทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการลอกทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาน้ำท่วมเวลาเกิดฝนฟ้าคะนอง

ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ"

19 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ"

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกิจกรรมทำความดี ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

18 เมษายน 2562

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง

05 เมษายน 2562

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562

โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

05 เมษายน 2562

โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวันส...

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก

05 เมษายน 2562

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 10 ราย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และความจำเป็นต่างๆ รวมถึงมอบสิ่งของยังชีพให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

04 เมษายน 2562

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" โดยออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับน้องหมา น้องแมว ฟรี!! ภายในตำบลบางกระทึก แต่ตั้งวันที่ 1-10 เมษายน 2652 ตั้งแต่ เวลา 16.30 -19.30 น. หากท่านใดต้องวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านสามารถมารับได้ที่จุดบริกา...

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

04 เมษายน 2562

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจริง และระงับเหตุการได้ทันที...

วันท้องถิ่นไทย

20 มีนาคม 2562

วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไ...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ประกวดราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บริเวณโรงเรียนคลองบางกระทึก ฯ ม. ๒ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายอู่จิ้น และแยกเข้าซอยบ้านนายเล็ก ม.๖ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยโชคอุทัย ม. ๑ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา หมู่ที่ ๔ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ม.๔
File Icon ราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล ฯ ม.๒
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยขุนทรง ทั้ง ๒ ฝั่ง ม. ๒ (e-bidding)
File Icon ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในตำบลบางกระทึก
File Icon ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในตำบลบางกระทึก
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยขุนทรงทั้ง 2 ฝั่ง
งานภาษี
เลขที่
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

7615595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17638
0
17638
6494272
194582
109337
7615595

Your IP: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-18 03:59:59

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration