A+ A A-


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพฟันรู้จัก การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังรับประทานอาหาร และรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 4 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration