A+ A A-


โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ศุกร์  ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

            ๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า และความสำคัญของการออกกำลังกาย

            ๓ เพื่อปลูกฝังความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬา

                ๔ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

           ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียนแล้ววงดุรียางและกรรมการตัดสินของโครงเรียนครองบางกระทึก เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration