What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

06 ธันวาคม 2561

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจ...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอย...

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

13 พฤศจิกายน 2561

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบางกระทึก และปัญหาต่างๆ จากทั้งทางฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถ...

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

08 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

08 พฤศจิกายน 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของน้องนักเรียนของศูนย์พ...

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

07 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล...

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดดอนหวาย 4 พ.ย.61

05 พฤศจิกายน 2561

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดดอนหวาย 4 พ.ย.61

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเงินไปสมทบทุนการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ โดยมีประชาชน ทั้งจ...

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย

01 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานทำบุญทอดกฐิน สามัคคี ของวัดดอนหวาย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

30 ตุลาคม 2561

การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อทำการเลือกตั้งคณะทำงานของสภ...

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3/2561

30 ตุลาคม 2561

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก รอบที่ 2 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

วันออกพรรษา วัดดอนหวาย 2561

25 ตุลาคม 2561

วันออกพรรษา วัดดอนหวาย 2561

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 8.00 น.เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาที่สมเด็จพระสัม...

วันปิยมหาราช 2561

23 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช 2561

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ มณฑล...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

05 ตุลาคม 2561

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นางสาวเอ็นดู ส่องแสง เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่า...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี&...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม 2561

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมา...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

02 ตุลาคม 2561

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

09 สิงหาคม 2561

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ" โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ย เน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และการตะโกนขอความช่วยเหลือ

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

08 สิงหาคม 2561

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้มีโครงการดังนี้ โครงการห้องเรียนสองภาษา โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

03 สิงหาคม 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561  ณ  ชั้น 3&nbs...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางกระทึกฯ หมู่ที่ 4 (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองบางกระทึกฯ ม.๔
File Icon ร่างประกาศเชิญชวน-โครงการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ ๒)
File Icon ราคากลางและรายละเอียดการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ (แบบ บก.๐๖) (ครั้งที่ ๒)
File Icon ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบ บก.๐๖)
File Icon ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางกระทึก ๓ (ซอยเล้าเป็ด) ม.๘ (e-bidding)
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบางกระทึก 3 (ซอยเล้าเป็ด) ม.8
File Icon รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ ๔)
File Icon ราคากลางและงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.
File Icon โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างและสายเมนไฟฟ้า ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๔
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

6705466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51262
0
51262
5654205
51262
138578
6705466

Your IP: 35.175.182.106
Server Time: 2018-12-10 19:54:58

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration