What's NEW

A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

05 ตุลาคม 2561

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นางสาวเอ็นดู ส่องแสง เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่า...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี&...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

04 ตุลาคม 2561

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมา...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

02 ตุลาคม 2561

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

09 สิงหาคม 2561

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโดครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ" โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง เน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และการตะโกนขอความช่วยเหลือ

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

08 สิงหาคม 2561

กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้มีโครงการดังนี้ โครงการห้องเรียนสองภาษา โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

03 สิงหาคม 2561

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561  ณ  ชั้น 3&nbs...

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม 2561

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2561  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1เพื่อ...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

03 สิงหาคม 2561

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 25-26กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ๑ เพื่อส่ง...

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

03 สิงหาคม 2561

Big Cleaning Day ทำความสะอาด ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

Big Cleaning Day  ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

03 สิงหาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

       ในวันนี้ 24 มิถุนายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยนางสาวสิริกร ไกรลาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้แก่...

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

03 สิงหาคม 2561

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ...

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

03 สิงหาคม 2561

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มี.ค. 2561) คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางกระทึก สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบล บางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตามนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ...

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

03 สิงหาคม 2561

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและมีคณะกรรมการตรวจติดตามจากภายนอกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม 2561

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ศุกร์  ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์   ๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา      &...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

09 กรกฎาคม 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นกา...

โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

29 มิถุนายน 2561

โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. เกษตรอำเภอสามพราน ได้จัดทำโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เป็นวันที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2561

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบต่อไป2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและองค์กรบุคคลในชุมชน  

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบางกระทึก 3 (ซอยเล้าเป็ด) ม.8
File Icon รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ ๔)
File Icon ราคากลางและงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.
File Icon โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างและสายเมนไฟฟ้า ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๔
File Icon ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
File Icon ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง และสายเมนไฟฟ้า ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๔
File Icon ราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
File Icon ประกวดราคาการจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)
File Icon ขอบเขตการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
File Icon รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ ๓)
File Icon ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 95 รายการ
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

6488142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25240
0
25240
5414613
117898
110646
6488142

Your IP: 54.224.150.24
Server Time: 2018-10-23 14:17:43

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration