A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองแล...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

15 มีนาคม 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน จากวิทยากรของ...

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

15 มีนาคม 2562

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6 ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนซึ่งมีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง  

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

13 มีนาคม 2562

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ได้รับการอบรมให้ความรู้ จากวิทยากร ของสำนักง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

12 มีนาคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องของ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระ...

การประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562

12 มีนาคม 2562

การประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อราชการต่างๆ ในการพัฒนาตำบลบางกระทึก

 ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง

05 มีนาคม 2562

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางงกระทึก

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังห...

การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

27 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีพ่อค้า แม่ค้าจากตลาดริมน้ำดอนหวายมาร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการร่...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

21 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครีอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ส...

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานกิจการสภา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการแนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ 1 คน ได้แก่คุณศิริพร เพ็งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การกำหนดสมัยประชุมสภาสาม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาล นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 ณ บริเวณถนน สาย ก,ข,ค รอบพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื...

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง น...

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

06 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

29 มกราคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การยบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศม...

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

21 มกราคม 2562

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพี...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

16 มกราคม 2562

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรี...

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

15 มกราคม 2562

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นส...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

15 มกราคม 2562

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสง...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Icon ราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต ฯ
File Icon โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ จากถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ถึงหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๒ (e-bidding)
File Icon โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. บริเวณศาลาแม่โพธิ์สพ ซอย ๖ (ฝั่งตะวันตก) ม. ๔ (e-bidding)
File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสะพานข้ามคลองรางหนองเสา ฯ ม. ๑ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสะพานข้ามคลองรางหนองเสาฯ ม.๑ (pdf.io)
File Icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณสะพาน คสล.โรงหมึก ฯ หมู่ที่ ๑ (e-bidding)
File Icon ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประภัสสร ม.๖ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสะพาน คสล.โรงหมึกฯ หมู่ที่ 1
File Icon ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำฯ จากถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถึงบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2
File Icon ราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4
File Icon ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งฯ บริเวณซอบศาลาแม่โพธิ์สพ ซอย 6
File Icon สขร. ประจำเดือน กันยายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560
File Icon สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
File Icon สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
File Icon ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างเขื่อนฯซอยวิปัสสนา ม.2
งานภาษี
เลขที่
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
File Icon แบบฟอร์มขอถังขยะ
File Icon คำร้องขออนุญาตโฆษณา
ข้อแนะนำการขอรับบริการ
เลขที่
File Icon คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเดก็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายใหม่
File Icon ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการฯ..รายเก่า
File Icon ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางกระทึก
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
File Icon การจดทะเบียนคนพิการ
File Icon ข้อแนะนำการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon คู่มือประชาชน
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

7151156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29742
0
29742
6061607
147518
101898
7151156

Your IP: 34.204.52.4
Server Time: 2019-03-20 05:54:00

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration