A+ A A-


โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2561    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้แก่นักเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการวางตัวที่ดีในสังคม 4 เพื่ออนุรักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration