A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก Featured

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและ การดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาทักษะ ความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร กลุ่ม ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 80 คน เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น 3 วัน คือ วันแรก อบรมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่  22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่สองและสามศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 02-4827213-5 ในวันและเวลาราชการ

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration