A+ A A-

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=XcdAdT18Rzo&feature=youtu.be

 

https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/article_attach/article_fileattach_20180720112048.pdf

Read more...

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและมีคณะกรรมการตรวจติดตามจากภายนอกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

 
Read more...

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มี.ค. 2561) คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางกระทึก สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบล บางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตามนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read more...

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมในส่วนต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก พร้อมทั้งได้รับการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

       ในวันนี้ 24 มิถุนายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยนางสาวสิริกร ไกรลาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

Read more...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 25-26กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพฟันรู้จัก การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังรับประทานอาหาร และรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 4 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2561    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้แก่นักเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการวางตัวที่ดีในสังคม 4 เพื่ออนุรักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เทอม1

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561ในวันจันทร์ที่ พฤษภาคม พ.ศ.2561    ชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา คติพจน์ นโยบายของการจัดการศึกษา๒ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย  หลักสูตรการเรียนการสอนงาน/โครงการกิจกรรมต่างๆตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก๓เพื่อเผยแพร่ความรู้แลแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเด็กระดับก่อนวัยเรียนที่ถูกต้อง๔เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสานร่วมมือในการพัฒนาเด็ก๕ เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทึกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกและคณะครูได้พบปะสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครอง 6 เพื่อรายงานผลการเรียนการสอนของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration