What's NEW
A+ A A-

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพฟันรู้จัก การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังรับประทานอาหาร และรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 4 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ศุกร์  ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

            ๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า และความสำคัญของการออกกำลังกาย

            ๓ เพื่อปลูกฝังความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬา

                ๔ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

           ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียนแล้ววงดุรียางและกรรมการตัดสินของโครงเรียนครองบางกระทึก เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดีเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกมีระเบียบวินัยในตัวเองมีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเกิดการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕60 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้

 ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560

                - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี

                - ฐานที่2 เหรียนลวงตา                                                                     

                - ฐานที่3 กระดุมไม่ยอมจม

                - ฐานที่4 มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี

                - ฐานที่5 ผักกาดเปลี่ยนสีมหัศจรรย์

 ระยะที่2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                 - ฐานที่1 ขวดเป่าลูกโป่ง

                 - ฐานที่2 ไฟลอยน้ำ

                 - ฐานที่3 กลิ่นของอะไรเอ่ย

                 - ฐานที่4 ดอกไม้เปลี่ยนสี

                 - ฐานที่5 ไข่จมไข่ลอย

 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและประชาธิปไตย

 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย

 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั้งด้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพนักเรียนโดยอ่านจากเอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ

Read more...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีกาศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบต่อไป2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและองค์กรบุคคลในชุมชน  

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration