What's NEW
A+ A A-

โครงการ กิจกรรมต่างๆ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

18 ธันวาคม, 2560

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำ…

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผ...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

18 ธันวาคม, 2560

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยก…

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. ...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 กันยายน, 2560

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี…

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศม...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

25 สิงหาคม, 2560

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรั…

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวั...

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

18 สิงหาคม, 2560

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรง...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

18 สิงหาคม, 2560

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีกา…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา …

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 กรกฎาคม, 2560

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการ…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 25…

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสอนแบบโครงการประจำปีการศึกษา 2559โดยวัตถ...

โครงการสอนแบบโครงการ

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการสอนแบบโครงการ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2559โด...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากร…

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศ...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

11 พฤษภาคม, 2560

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกราน…

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ปีการศึกษา 2559

09 พฤษภาคม, 2560

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีกา…

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา 2...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศ…

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 &...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินไ…

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วก...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำป…

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

08 พฤษภาคม, 2560

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึก…

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัถุ...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

03 พฤษภาคม, 2560

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกค…

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2559

29 มีนาคม, 2560

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา …

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐา...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ป…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ...

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

24 มีนาคม, 2560

โครงการสานสัมพันธ์ปิดภาคเรียน ป…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ปิ...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

06 มีนาคม, 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประ…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานว...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2560

20 กุมภาพันธ์, 2560

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใ…

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   ประจำปีการศึกษา 2559

13 ธันวาคม, 2559

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระ…

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นำโดยคณะผู้บ...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มี...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2

10 พฤศจิกายน, 2559

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกค…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมื…

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั่งแต่เว...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบ…

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลตำบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี ตั่งแต่เวลา  0...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม, 2559

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ2559 คณะผู้บริหาร นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศ...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2559

17 สิงหาคม, 2559

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีก…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

24 กรกฎาคม, 2559

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีกา…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ไ...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

25 มิถุนายน, 2559

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา …

 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกร...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพราน

22 มิถุนายน, 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒน…

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการนำของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้อนรับคณะศ...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

05 พฤษภาคม, 2559

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกราน…

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานส...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

04 พฤษภาคม, 2559

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกค…

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเท...

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการมารยาทไทย เกี่ยวกับการไหว้ทักทายผู้ให...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ “โครงการเด็กดี” ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ขึ้นเพื่อให้การจัดปร...

โครงการสอนแบบโครงการ ปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการสอนแบบโครงการ ปีการศึกษา…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เลื...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

30 มีนาคม, 2559

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินไ…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นในการ...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำ…

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำป…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจติดตามช่วยเหลือ แนะนำการดูแลเด็กนักเรียนใ...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึก…

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษ...

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำ…

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปากเด็กจึงเห็...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

30 มีนาคม, 2559

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากร…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการเรียนรู้วิถีไทย(โดยวิทยากรชุมชน)ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว

29 มีนาคม, 2559

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ด...

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

29 มีนาคม, 2559

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน…

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำ...

โครงการหนูทำได้

29 มีนาคม, 2559

โครงการหนูทำได้

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ...

14 มีนาคม, 2559

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส (คลองใหม่เ…

                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวด...

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส (คลองใหม่เจริญสุข) ปี 2559

14 มีนาคม, 2559

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส (คลองใหม่เ…

                     ...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

01 มีนาคม, 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประ…

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเ...

กิจกรรมปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

29 กุมภาพันธ์, 2559

กิจกรรมปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เ…

                     ...

โครงการวันเด็ก ประจำปี2559

28 กุมภาพันธ์, 2559

โครงการวันเด็ก ประจำปี2559

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงกา...

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

19 มกราคม, 2559

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวั…

                นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) ปีพ.ศ. 2559

06 มกราคม, 2559

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใ…

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

15 ธันวาคม, 2558

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ…

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

14 ธันวาคม, 2558

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประ…

             เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเ...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

11 ธันวาคม, 2558

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระ…

             เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางก...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

09 ธันวาคม, 2558

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกค…

                 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภาย...

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2558

09 ธันวาคม, 2558

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ…

                เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้กา...

ขอเชิญร่วมกิกรรมวันพ่อแห่งชาติ

30 พฤศจิกายน, 2558

ขอเชิญร่วมกิกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชฺญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึกและประชาชนทั่ว ร่วมกิจกรรมพิธีราชสดุดีและจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพร...

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1/2559

13 ตุลาคม, 2558

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั…

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาง...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขภาพฯ ครั้งที่ 4/2558

12 ตุลาคม, 2558

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน…

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำที...

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558"

08 ตุลาคม, 2558

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภ…

                 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนา...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย"

07 ตุลาคม, 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแ…

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กแล...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ปี2558

25 กันยายน, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล…

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงา...

โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

02 กันยายน, 2558

โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษส…

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษาได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มทัก...

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี2558

31 สิงหาคม, 2558

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแ…

           กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม น...

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

31 สิงหาคม, 2558

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริ...

โครงการไหว้ครู ประจำปี การศึกษา2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการไหว้ครู ประจำปี การศึกษา…

ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบางกระทึก สังกัด  กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการไหว้ครู  โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นาย...

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมถวายเท…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา   ผู้บริหาร นำโดย นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึ...

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมสายใยรักถึงแม่) ประจำปีการศึกษา 2558

30 สิงหาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ ( กิจกรรมสายใยรั…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมสายใยรักถึงแม่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

27 สิงหาคม, 2558

โครงการประชุมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกค…

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลบางกระทึก  ได้จัดโครงกา...

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายในตลาดริมน้ำดอนหวาย ปี 2558

04 สิงหาคม, 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายใ…

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อ...

โึีครงการ อาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี 2558

23 กรกฎาคม, 2558

โึีครงการ อาหารสะอาด บริโภคปลอดภ…

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก  นำโดยการบริหารงานของ นายราชั...

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

07 กรกฎาคม, 2558

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบ…

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ทีมผู้บริหารและคณะสมชิกตำ...

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2558

07 กรกฎาคม, 2558

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปี…

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) ในวันที่25 ธันวาคม 2557  นายระเด่น  แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็น...

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2558

01 กรกฎาคม, 2558

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ปร…

              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก...

กิจกรรม "คนรักคลอง คลองรักคน"

22 มิถุนายน, 2558

กิจกรรม "คนรักคลอง คลองรัก…

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นา...

โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./แกนนำชุมชน ปี 2558

19 มิถุนายน, 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุ…

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อ...

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน พ.ศ ๒๕๕๘

13 มิถุนายน, 2558

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน…

โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558  นายระเด่น  แทนประชา เป็น...

การลงนามฯ บันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสขภาพฯ

26 พฤษภาคม, 2558

การลงนามฯ บันทึกข้อตกลงกองทุนหลั…

         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานค...

โครงการอาหารเช้ากระเป๋ายา

12 พฤษภาคม, 2558

โครงการอาหารเช้ากระเป๋ายา

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโด...

โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน

08 พฤษภาคม, 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์…

             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน ...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 2/2558

22 เมษายน, 2558

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเ…

             กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณ...

กิจกรรม รณรงค์ล้างส้วม พร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2558

09 เมษายน, 2558

กิจกรรม รณรงค์ล้างส้วม พร้อมกัน …

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก   นำโดยการบริหารงานของ  นายราชัน มีป้อม นายกเทศ...

กิจกรรม "คลองสวย น้ำใส" โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2558

07 เมษายน, 2558

กิจกรรม "คลองสวย น้ำใส…

              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน...

การลงนามบันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสุขภาพ

10 มีนาคม, 2558

การลงนามบันทึกข้อตกลงกองทุนหลักป…

          กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณะกรรมการบริหา...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

02 มีนาคม, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล…

       กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก     นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อมนายกเท...

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ทำความสะอาดคลองบางกระทึก

13 กุมภาพันธ์, 2558

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้…

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีต...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2558

11 กุมภาพันธ์, 2558

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ…

         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณะกรรมการบริหาร...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก 2558

10 กุมภาพันธ์, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล…

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อมนายกเ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก กองช่าง ปีงบประมาณ 2557

04 กุมภาพันธ์, 2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเท…

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ดำเนิน...

กิจกรรม Big cleaning day ปี 2558

02 กุมภาพันธ์, 2558

กิจกรรม Big cleaning day ปี 255…

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงาน...

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ทางสาธารณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

27 มกราคม, 2558

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ท…

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบ...

การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

27 มกราคม, 2558

การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในท…

                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารง...

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในคลอง ปี 2558  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

23 มกราคม, 2558

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในคลอง ป…

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบ...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก รับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

21 มกราคม, 2558

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก รับทราบรา…

     ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)  ...

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2558

21 มกราคม, 2558

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อก…

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม...

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557

21 มกราคม, 2558

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประ…

     ตามที่  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบาง...

เรื่อง
เลขที่
No Documents

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration