What's NEW
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Prev Next
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2559

19 มิถุนายน, 2560

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโ…

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีภาษี  พ.ศ.2559(รา...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 พฤศจิกายน, 2559

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(…

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบป...

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

16 มีนาคม, 2558

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒน…

   ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี...

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า

08 มกราคม, 2558

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโ…

  ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักงานแผน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แ...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

04 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่า…

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประ...

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

04 กันยายน, 2557

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ…

     ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  แจ้งขอปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  กรณีสำนัก...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

03 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่า…

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณารั...

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 กันยายน, 2557

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบา…

    นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ไ...

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

20 กุมภาพันธ์, 2557

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

   ด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดสมุทร...

บุคลากรกองคลัง

08 มีนาคม, 2556

บุคลากรกองคลัง

พนักงานเทศบาล นางสาวสุวิญญา ทองเมือง ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวจันทร์เพชร  แสงวงศ...

กองคลัง

08 มีนาคม, 2556

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรายจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารการนำส่งเงิน การฝากเง...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration