What's NEW
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Prev Next
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

06 มีนาคม, 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

         ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปี...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบป...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบป...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบป...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

22 ตุลาคม, 2561

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จ...

29 มกราคม, 2561

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจ...

07 กรกฎาคม, 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

01 พฤษภาคม, 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภา...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 พฤศจิกายน, 2559

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบป...

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

12 กันยายน, 2559

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

  ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผ...

27 ตุลาคม, 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

  โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ&...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

27 ตุลาคม, 2558

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที...

10 กันยายน, 2558

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2559

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (ระหว่างวันที่  1 – 30  กันยายน  2558) ***********...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

09 มิถุนายน, 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

  ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกจะดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระ...

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

16 มีนาคม, 2558

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

   ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี...

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า

08 มกราคม, 2558

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า

  ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักงานแผน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แ...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

24 ธันวาคม, 2557

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ...

การจัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครเก็บข้อมูลคนพิการในตำบลบางกระทึก

20 ตุลาคม, 2557

การจัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครเก็บข้อมูลคนพิการในตำบลบางกระทึก

ตามที่ชมรมคนพิการในตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑลและGEN-V คนรุ่นใหม่ใจอาสา  ได้จัดทำค่ายอาสาส...

14 ตุลาคม, 2557

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยยัง...

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

07 ตุลาคม, 2557

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

04 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประ...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

03 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณารั...

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 กันยายน, 2557

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

    นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ไ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

19 มิถุนายน, 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

       เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญผู้พิการในตำบลบางกระทึกทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูง...

21 เมษายน, 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  โดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดจัดโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภ...

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึกขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน

25 มีนาคม, 2557

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึกขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก  ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน  2557  จากวันพุธแรกของเดือน คือว...

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

20 กุมภาพันธ์, 2557

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

   ด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดสมุทร...

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

21 สิงหาคม, 2556

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึ...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล  บางกระทึก

19 สิงหาคม, 2556

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บางกระทึก

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ปร...

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

11 มีนาคม, 2556

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

พนักงานเทศบาล (นายอภิชัย มาสุข)ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นายอภิชัย มาสุข)ผู้อำนวยก...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration