What's NEW
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

29 มกราคม, 2561

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตาม…

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจ...

07 กรกฎาคม, 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม …

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

01 พฤษภาคม, 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศ…

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภา...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 พฤศจิกายน, 2559

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(…

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบป...

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

12 กันยายน, 2559

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นท…

  ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

27 ตุลาคม, 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม …

  โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ&...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

27 ตุลาคม, 2558

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง…

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที...

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2559

10 กันยายน, 2558

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผ…

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (ระหว่างวันที่  1 – 30  กันยายน  2558) ***********...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

09 มิถุนายน, 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม …

  ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกจะดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระ...

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

16 มีนาคม, 2558

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒน…

   ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี...

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า

08 มกราคม, 2558

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโ…

  ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักงานแผน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แ...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

24 ธันวาคม, 2557

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเ…

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ...

การจัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครเก็บข้อมูลคนพิการในตำบลบางกระทึก

20 ตุลาคม, 2557

การจัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครเก็บข้…

ตามที่ชมรมคนพิการในตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑลและGEN-V คนรุ่นใหม่ใจอาสา  ได้จัดทำค่ายอาสาส...

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557

14 ตุลาคม, 2557

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ส…

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยยัง...

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

07 ตุลาคม, 2557

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผ…

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

04 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่า…

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประ...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

03 กันยายน, 2557

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่า…

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณารั...

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 กันยายน, 2557

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบา…

    นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ไ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

19 มิถุนายน, 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม …

       เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญผู้พิการในตำบลบางกระทึกทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูง...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

21 เมษายน, 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม …

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  โดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดจัดโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภ...

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึกขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน

25 มีนาคม, 2557

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึกขอเลื่อน…

ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก  ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน  2557  จากวันพุธแรกของเดือน คือว...

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

20 กุมภาพันธ์, 2557

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

   ด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดสมุทร...

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

21 สิงหาคม, 2556

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ…

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึ...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล  บางกระทึก

19 สิงหาคม, 2556

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด…

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ปร...

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

11 มีนาคม, 2556

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

พนักงานเทศบาล (นายอภิชัย มาสุข)ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นายอภิชัย มาสุข)ผู้อำนวยก...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration