A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 พฤศจิกายน, 2559

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบป...

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

19 มกราคม, 2559

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

                นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบา...

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1/2559

13 ตุลาคม, 2558

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1/2559

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาง...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขภาพฯ ครั้งที่ 4/2558

12 ตุลาคม, 2558

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขภาพฯ ครั้งที่ 4/2558

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำที...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ปี2558

25 กันยายน, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ปี2558

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงา...

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี2558

31 สิงหาคม, 2558

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี2558

           กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม น...

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

31 สิงหาคม, 2558

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริ...

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายในตลาดริมน้ำดอนหวาย ปี 2558

04 สิงหาคม, 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายในตลาดริมน้ำดอนหวาย ปี 2558

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อ...

โึีครงการ อาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี 2558

23 กรกฎาคม, 2558

โึีครงการ อาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี 2558

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก  นำโดยการบริหารงานของ นายราชั...

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2558

01 กรกฎาคม, 2558

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2558

              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก...

กิจกรรม "คนรักคลอง คลองรักคน"

22 มิถุนายน, 2558

กิจกรรม "คนรักคลอง คลองรักคน"

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นา...

โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./แกนนำชุมชน ปี 2558

19 มิถุนายน, 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./แกนนำชุมชน ปี 2558

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อ...

การลงนามฯ บันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสขภาพฯ

26 พฤษภาคม, 2558

การลงนามฯ บันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสขภาพฯ

         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานค...

โครงการอาหารเช้ากระเป๋ายา

12 พฤษภาคม, 2558

โครงการอาหารเช้ากระเป๋ายา

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโด...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 2/2558

22 เมษายน, 2558

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 2/2558

             กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณ...

กิจกรรม รณรงค์ล้างส้วม พร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2558

09 เมษายน, 2558

กิจกรรม รณรงค์ล้างส้วม พร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2558

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก   นำโดยการบริหารงานของ  นายราชัน มีป้อม นายกเทศ...

กิจกรรม "คลองสวย น้ำใส" โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2558

07 เมษายน, 2558

กิจกรรม "คลองสวย น้ำใส" โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2558

              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน...

การลงนามบันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสุขภาพ

10 มีนาคม, 2558

การลงนามบันทึกข้อตกลงกองทุนหลักประกันสุขภาพ

          กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณะกรรมการบริหา...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

02 มีนาคม, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

       กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก     นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อมนายกเท...

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ทำความสะอาดคลองบางกระทึก

13 กุมภาพันธ์, 2558

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ทำความสะอาดคลองบางกระทึก

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีต...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2558

11 กุมภาพันธ์, 2558

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2558

         กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณะกรรมการบริหาร...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก 2558

10 กุมภาพันธ์, 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก 2558

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อมนายกเ...

กิจกรรม Big cleaning day ปี 2558

02 กุมภาพันธ์, 2558

กิจกรรม Big cleaning day ปี 2558

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงาน...

การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

27 มกราคม, 2558

การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ปี 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารง...

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ทางสาธารณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

27 มกราคม, 2558

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ทางสาธารณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบ...

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในคลอง ปี 2558  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

23 มกราคม, 2558

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในคลอง ปี 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบ...

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2558

21 มกราคม, 2558

กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2558

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม...

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2558

19 มกราคม, 2558

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2558

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก       นำโดยการบริหารงา...

โครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ปี 2558

19 มกราคม, 2558

โครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ปี 2558

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นา...

โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗

01 ตุลาคม, 2557

โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗

             นายราชัน มีป้อม ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

01 ตุลาคม, 2557

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ต้อนรับคณะ...

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๗

17 กันยายน, 2557

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๗

นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๗ ของ ก...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

17 กันยายน, 2557

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

               นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรี...

กิจกรรมเพื่อ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนสายน้ำ ปี ๒๕๕๗

27 สิงหาคม, 2557

กิจกรรมเพื่อ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนสายน้ำ ปี ๒๕๕๗

             นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗

22 สิงหาคม, 2557

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗

นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกระทึก ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดป...

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

19 สิงหาคม, 2557

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

            นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกระทึก ในฐานะประธ...

โครงการ รณรงค์ลดขยะในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

23 กรกฎาคม, 2557

โครงการ รณรงค์ลดขยะในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

นายราชัน มีป้อม   นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางกระทึก มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล...

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๗

26 มิถุนายน, 2557

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๗

                นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี เทศบา...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

28 มีนาคม, 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มีความเป็นห่วงประชาชนตำบลบางกระทึก ที่อาจจะได้รับอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร...

กิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักปลา รักษาสิ่งแวดล้อม" ในเดือนแห่งความรัก

11 กุมภาพันธ์, 2557

กิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักปลา รักษาสิ่งแวดล้อม" ในเดือนแห่งความรัก

นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  นำทีมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก และพนักงานเทศบาลตำบลบางก...

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี ๒๕๕๕

29 มีนาคม, 2556

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี ๒๕๕๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร หาบเร่ แผงลอย ในเรื่องการสุขาภ...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ

29 มีนาคม, 2556

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  และส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำท่าจีน สำ...

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

08 มีนาคม, 2556

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานเทศบาล (นายรชต  รุ่งสวัสดิ์) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (-ว่า...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

08 มีนาคม, 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่ง...

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๕

08 กุมภาพันธ์, 2556

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๕

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางกระทึก    ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration