What's NEW
A+ A A-

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

06 มกราคม, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี…

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

02 มกราคม, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที…

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศ...

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

12 ธันวาคม, 2562

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในงาน ณ เวทีกิจกรรม พบกับนิทรรศการให้ความรู้ เครื่องเล่นและเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ซุ้มก...

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

29 พฤศจิกายน, 2562

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำชุมชนโดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประชาพิจารณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ อาคารป้องกันและ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

12 พฤศจิกายน, 2562

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3               ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ป...

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 พฤศจิกายน, 2562

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับปร...

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

28 ตุลาคม, 2562

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก โรงเรียน  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โรงเรียนคลองบางกระทึก และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กำหนดจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนพ...

ประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

25 ตุลาคม, 2562

ประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายระเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

16 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

             อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชา...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน…

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการท...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ปลัดเทศบาล ประจำปีงบ…

 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหา...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ป…

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจก...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

07 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมควา…

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก       มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

03 กันยายน, 2562

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

    ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2562 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันส...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

14 สิงหาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจ…

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแร...

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

11 กรกฎาคม, 2562

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื…

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก...

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

11 กรกฎาคม, 2562

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื…

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก...

ประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปปรับภารกิจในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562

26 มิถุนายน, 2562

ประกาศรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปปรับภารกิจในการปฏิบัต…

          เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอรายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปปรับภารกิจในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562หรือปีงบประมาณถัดไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

24 มิถุนายน, 2562

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและหรือรั...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

24 มิถุนายน, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมา…

กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น ให้ผู้ดูแล...

สรุปผลการดำเนินการ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561

24 มิถุนายน, 2562

สรุปผลการดำเนินการ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคณะผู้บริหาร สมา…

          เทศบาลตำบลบางกระทึกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานด้านต่าง ๆ และต้องการให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น โดยสามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตน...

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

24 มิถุนายน, 2562

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

          เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เทศบาลตำบลบางกระทึกมีความถูกต้อง  ครบถ้วนชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน  ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ&nb...

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระทึก

24 มิถุนายน, 2562

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิช…

          เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นไปตามอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปก้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เทศ...

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการรับสินบน

24 มิถุนายน, 2562

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการรับสิ…

          เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์และกา...

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

24 มิถุนายน, 2562

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางกระทึก  มีความโปร่งใส  มีประสิทธิผลและตรวจสอบได้  ตามที่กฏหมาย ระเบียบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกำห...

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อ...

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

21 มิถุนายน, 2562

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ 2562  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก  และประชาชนทั่วไป  สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,753  คน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเจตจำนงคสุจริตในการบริหารงาน

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศเจตจำนงคสุจริตในการบริหารงาน

  ตามที่  คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  ระยะที่  3 (พ.ศ2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุ...

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก  ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แห่งประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐา...

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 และใช้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต่อไป

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

21 มิถุนายน, 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6…

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562  หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นกรอบการปฏิบ...

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 มิถุนายน, 2562

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

21 มิถุนายน, 2562

ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุล...

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 มิถุนายน, 2562

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ด้วย  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลคะแนนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคราว...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นตำบลบางกระทึก ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

18 มิถุนายน, 2562

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นตำบลบางกระทึก ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

             ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

17 มิถุนายน, 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

      ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมของตำบลบางกระทึก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำ...

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

28 พฤษภาคม, 2562

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

      ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-...

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

28 พฤษภาคม, 2562

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)…

     ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำป…

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกร...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำป…

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกร...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

23 พฤษภาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำป…

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกร...

23 เมษายน, 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวช...

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

09 เมษายน, 2562

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้ช่วงเช้า : กิ...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration