What's NEW
A+ A A-

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
การยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

03 กันยายน, 2563

การยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชนโดยผ่านกรมบัญชีกลางนั้น   โดยในเดือนกันยายน 2563 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้อง...

อุตสาหกรรมจังหวัด ประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน

16 กรกฎาคม, 2563

อุตสาหกรรมจังหวัด ประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอปิดประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการในโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557    รายละเอียดต...

ยกย่องบุคคลสำคัญ ของตำบลบางกระทึก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

13 กรกฎาคม, 2563

ยกย่องบุคคลสำคัญ ของตำบลบางกระทึก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป. อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศร...

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

26 มิถุนายน, 2563

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมให้มีมาตรการประหยัดพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรด้านพลังงานและเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโย...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

22 มิถุนายน, 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

          ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตามและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู...

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

17 มิถุนายน, 2563

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อ...

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มิถุนายน, 2563

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก และประชาชนทั่วไป สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,093 คน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระที่ก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิถุนายน, 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระที่ก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตัน -เป็นการดำเน

12 มิถุนายน, 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วน…

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตั...

รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12 มิถุนายน, 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน -แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงบตามแผนดำนินงานประจำปี -มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียด       งบประม...

ประกาศการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

28 เมษายน, 2563

ประกาศการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้กำหนดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) "1 สิทธิ์ ต่อ 1 บ้านเลขที่"  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องไม่เป็นนั...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

17 เมษายน, 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจ…

            ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 8 ม...

ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

23 มีนาคม, 2563

ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอประกาศเลือนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 โดยที่ประชาชนสามารถติอต่อราชการและขอรับบริการได้ตามปกติ

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

06 มีนาคม, 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต…

         ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบปีประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความ...

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 มีนาคม, 2563

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึกปีงบประมาณ 2563

30 มกราคม, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึกปีงบป…

     กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึก มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของคว...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

06 มกราคม, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี…

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

02 มกราคม, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที…

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562

19 ธันวาคม, 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 25…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562 ************************             &nb...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562

19 ธันวาคม, 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 25…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562 ************************             &nb...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน2562)

19 ธันวาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบ…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)   สภาเทศบาศตำบลบางกระทึก ได้รับทราบญัตติรายงานผลการติดตามและประเมิ...

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

12 ธันวาคม, 2562

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในงาน ณ เวทีกิจกรรม พบกับนิทรรศการให้ความรู้ เครื่องเล่นและเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ซุ้มก...

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

29 พฤศจิกายน, 2562

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำชุมชนโดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประชาพิจารณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ อาคารป้องกันและ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

12 พฤศจิกายน, 2562

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3               ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ป...

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 พฤศจิกายน, 2562

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับปร...

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

29 ตุลาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2…

            ตามที่  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการและปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีง...

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

28 ตุลาคม, 2562

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก โรงเรียน  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โรงเรียนคลองบางกระทึก และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กำหนดจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนพ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

16 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

             อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชา...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน…

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการท...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ปลัดเทศบาล ประจำปีงบ…

 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหา...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ป…

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจก...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

07 ตุลาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมควา…

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก       มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

03 กันยายน, 2562

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

    ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2562 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันส...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

14 สิงหาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจ…

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแร...

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

11 กรกฎาคม, 2562

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื…

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก...

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

11 กรกฎาคม, 2562

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื…

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration