What's NEW
A+ A A-

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

23 เมษายน, 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวช...

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

09 เมษายน, 2562

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้ช่วงเช้า : กิ...

ข้อมูลและสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

12 มีนาคม, 2562

ข้อมูลและสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ภายในตำบลบางกระทึก สามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ ของตนเองได้ที่https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/   และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมั...

โครงการจัดค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01 มีนาคม, 2562

โครงการจัดค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เชิญเด็กและเยาวชนอายุ 13-18 ปี เข้าร่วมโครงการจัดค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "นันทนาการเพื่อการเรียนรู้เด็็กไทยยุค 4.0"วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีสามารถรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา...

ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ได้ที่ ผ่านระะบบอินเตอร์เน็ต

30 มกราคม, 2562

ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ได้ที่ ผ่านระะบบอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต        คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนผู้แ...

เตือนภัย ช่วงตรุษจีน 2562

29 มกราคม, 2562

เตือนภัย ช่วงตรุษจีน 2562

ตรุษจีนปีนี้ ระมัดระวัง การจุดธูปเทียน ประทัด หรือการเผากระดาษ เพื่อป้องกันอัคคีภัย และขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความไม่ประมาท   พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร. 0-2482-7221 ได้ตลอด 24...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

29 มกราคม, 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

29 มกราคม, 2562

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตตภาวนา การสนทนาธรรม และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โด...

17 มกราคม, 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีง…

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครั...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

15 มกราคม, 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี…

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

10 มกราคม, 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 ...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

10 มกราคม, 2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 ...

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

10 มกราคม, 2562

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ประกาศ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม  2561  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมห...

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

10 มกราคม, 2562

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวั...

หลักการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 R

07 มกราคม, 2562

หลักการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 R

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอประชาสัมพันธ์การจัดการขยะภายในชุมชน โดยใช้หลัก 3 R

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

11 ธันวาคม, 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึกเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปพบกับ กิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุก...

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

06 ธันวาคม, 2561

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

       ตามหนังสือที่อ้างอิงถึง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการ...

เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

03 ธันวาคม, 2561

เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

      เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน 'วันสิ่งแวดล้อมไทย' 4 ธันวาคม 2561 โดยร่วมกันทำความสะอาดบำรุงพื้นที่บริเวณถนน ไร่ขิง - ทรงคนอง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00...

ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ระยะที่ 2

28 พฤศจิกายน, 2561

ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ระยะที่ 2

     เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตาม...

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส"

28 พฤศจิกายน, 2561

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส"

   เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ตามแนวทาง 5 ส โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ตามหลัก "บวร" เป็นกุศลอั...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว

26 พฤศจิกายน, 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของกรมการท่องเที่ยว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.tourism.go.th หรือแ...

ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

14 พฤศจิกายน, 2561

ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 .....................................................................     ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนคร...

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ2561

07 พฤศจิกายน, 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ2561

     เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสาร...

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ6(เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561

02 พฤศจิกายน, 2561

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ6(เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561) ประจำปี…

    เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

31 ตุลาคม, 2561

ประกาศงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  40  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2...

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 ตุลาคม, 2561

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกได้พิจารณา...

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31 ตุลาคม, 2561

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ********************************             ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้องค์...

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

30 ตุลาคม, 2561

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

     ในปีงบประมาณ  2561  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก  และประชาชนทั่วไป  สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 12 เดือน เป็นจำนวน 2,131 คน     ...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

29 ตุลาคม, 2561

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้ 1...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

25 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ…

ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

25 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมา…

ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

22 ตุลาคม, 2561

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

22 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

     อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการท...

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

22 ตุลาคม, 2561

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ป...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้อนุญาต อนุมัติ ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย

22 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้อนุญาต อนุมัติ…

      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ  ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระร...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้การอนุญาต อนุมัติ ด้านการขออนุญาตใช้น้ำประปา

22 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้การอนุญาต อนุ…

         เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตใช้น้ำประปา ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การบริการน้ำประปา พ.ศ. 2558 จะทำให้การดำเนินงานแ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

22 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)

19 ตุลาคม, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)

     ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ข้อ 2.2 การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) กำหนดให้...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

17 ตุลาคม, 2561

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำนำพรรษา ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 256...

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จากกรมเจ้าท่า

11 ตุลาคม, 2561

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จากกรมเจ้าท่า

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ดังนี้ 1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นเวลาชั่วคราว พ.ศ.2561 2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

08 ตุลาคม, 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึกเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้-ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) สังกัด ส...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 กันยายน, 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ตามที่  นายกเทสมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาเมื่อคราวประชุม  สมัยสามัญ&...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20 กันยายน, 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20 กันยายน, 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20 กันยายน, 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่...

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

23 สิงหาคม, 2561

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

              ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้...

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

21 สิงหาคม, 2561

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ...

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

21 สิงหาคม, 2561

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ...

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

21 สิงหาคม, 2561

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ...

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

21 สิงหาคม, 2561

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโารงงาน ตาม...

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

21 สิงหาคม, 2561

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโารงงาน ตาม...

ขอเชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ

16 สิงหาคม, 2561

ขอเชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ

กำหนดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)  การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานค...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

10 สิงหาคม, 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก…

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและ การดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

09 สิงหาคม, 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการส...

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

06 สิงหาคม, 2561

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ 'มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อเป็นการลดขยะอันตรายในครัวเรือน และนำรายได้จากการรีไซด์เคิล ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลท...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

31 กรกฎาคม, 2561

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561 ...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

31 กรกฎาคม, 2561

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561 ...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

31 กรกฎาคม, 2561

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561&nbs...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

31 กรกฎาคม, 2561

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่&nb...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

31 กรกฎาคม, 2561

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561 ...

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

25 กรกฎาคม, 2561

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ แผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 ตำบล 1 อำเภอ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

12 กรกฎาคม, 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

27 มิถุนายน, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลเทศบาลกระทึก  คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาตามเจตจำนงทั้งต่อเ...

ขั้นตอนการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ ตามโครงการลดขยะในชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก

18 มิถุนายน, 2561

ขั้นตอนการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ ตามโครงการลดขยะในชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก

ขั้นตอนการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายได้ ขั้นตอนที่ 1  :  จัดเตรียมภาชนะมีฝาปิดพร้อมเจาะก้นภาชนะ (ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีปริมาณมากก็ใช้ภาชนะขนาดใหญ่)     ขั้นตอนที่&nbs...

ขอปิดประกาสรับฟังความเห็นของประชาชน

11 มิถุนายน, 2561

ขอปิดประกาสรับฟังความเห็นของประชาชน

         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวง  อุสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (รายละเ...

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563

22 พฤษภาคม, 2561

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ2561-2563   เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้ตำแหน่งของเทศบาลตำบลบางกระทึกตามาระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563

22 พฤษภาคม, 2561

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ2561-2563   เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้ตำแหน่งของเทศบาลตำบลบางกระทึกตามาระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

22 พฤษภาคม, 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 13 (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่กองว...

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

22 พฤษภาคม, 2561

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

         ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาตำบลบางกระทึกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการ...

ขอเชิญร่วมโครงการลดขยะในชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

21 พฤษภาคม, 2561

ขอเชิญร่วมโครงการลดขยะในชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการลดขยะในชุมชน เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เวลา 09.00 น. เป็น...

เรื่อง
เลขที่
File Icon จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด (ขายทอดตลาด) จำนวน 95 รายการ
File Icon ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon กำหนดการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon กิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration