What's NEW
A+ A A-

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราาน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก(ส.ถ.1/1)

04 กุมภาพันธ์, 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราาน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเ…

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราาน จังหวัดนครปฐม  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก(ส.ถ.1/1) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

07 ธันวาคม, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมา…

           เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นไปด้วยความรวมเร็ว  คล่องตัว  เป็นการอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงกระบวนการ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

06 พฤศจิกายน, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบปร…

           เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

06 พฤศจิกายน, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชกา...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563

06 พฤศจิกายน, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน…

           อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข...

การยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

03 กันยายน, 2563

การยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชนโดยผ่านกรมบัญชีกลางนั้น   โดยในเดือนกันยายน 2563 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้อง...

อุตสาหกรรมจังหวัด ประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน

16 กรกฎาคม, 2563

อุตสาหกรรมจังหวัด ประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอปิดประกาศรับฟังความเห็นของประชาชน ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการในโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557    รายละเอียดต...

ยกย่องบุคคลสำคัญ ของตำบลบางกระทึก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

13 กรกฎาคม, 2563

ยกย่องบุคคลสำคัญ ของตำบลบางกระทึก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป. อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศร...

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

26 มิถุนายน, 2563

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมให้มีมาตรการประหยัดพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรด้านพลังงานและเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโย...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

22 มิถุนายน, 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

          ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตามและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู...

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

17 มิถุนายน, 2563

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อ...

เกร็ดความรู้ เรื่องกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

17 มิถุนายน, 2563

เกร็ดความรู้ เรื่องกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

จัดเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ มีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งบรรพบุรุษได้ค้นคิด สืบสาน ถ่ายทอดและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ การเล่นกีฬานอกนจากจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้...

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มิถุนายน, 2563

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก และประชาชนทั่วไป สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,093 คน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระที่ก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิถุนายน, 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระที่ก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตัน -เป็นการดำเน

12 มิถุนายน, 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วน…

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตั...

รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12 มิถุนายน, 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน -แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงบตามแผนดำนินงานประจำปี -มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียด       งบประม...

ประกาศการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

28 เมษายน, 2563

ประกาศการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้กำหนดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) "1 สิทธิ์ ต่อ 1 บ้านเลขที่"  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องไม่เป็นนั...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

17 เมษายน, 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจ…

            ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 8 ม...

ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

23 มีนาคม, 2563

ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอประกาศเลือนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 โดยที่ประชาชนสามารถติอต่อราชการและขอรับบริการได้ตามปกติ

เกร็ดความรู้ เรื่องเซปักตะกร้อ

17 มีนาคม, 2563

เกร็ดความรู้ เรื่องเซปักตะกร้อ

ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหม...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

06 มีนาคม, 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต…

         ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบปีประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความ...

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 มีนาคม, 2563

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึกปีงบประมาณ 2563

30 มกราคม, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึกปีงบป…

     กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึก มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของคว...

เกร็ดความรู้ เรื่องการวิ่งออกกำลังกาย

17 มกราคม, 2563

เกร็ดความรู้ เรื่องการวิ่งออกกำลังกาย

การวิ่งออกกำลังกาย การออกกำลังการเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนเราเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภูมิต้านทานโรคของเราแข็งแรงเพื่อช่วยเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ให้มาเบียดเบียนสุขาพแล้ว ยังช่วยให้เรามีร่างกายท...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

06 มกราคม, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี…

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

02 มกราคม, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที…

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562

19 ธันวาคม, 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 25…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562 ************************             &nb...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562

19 ธันวาคม, 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 25…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกันยายน 2562 ************************             &nb...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน2562)

19 ธันวาคม, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบ…

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)   สภาเทศบาศตำบลบางกระทึก ได้รับทราบญัตติรายงานผลการติดตามและประเมิ...

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

12 ธันวาคม, 2562

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในงาน ณ เวทีกิจกรรม พบกับนิทรรศการให้ความรู้ เครื่องเล่นและเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ซุ้มก...

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

29 พฤศจิกายน, 2562

ประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำชุมชนโดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประชาพิจารณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ อาคารป้องกันและ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

26 พฤศจิกายน, 2562

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

         สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  สาขาสามพราน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน  5  ปีและจัดทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าในงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจำนวน 154 ...

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

12 พฤศจิกายน, 2562

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3               ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ป...

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

06 พฤศจิกายน, 2562

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับปร...

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

29 ตุลาคม, 2562

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2…

            ตามที่  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการและปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีง...

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

28 ตุลาคม, 2562

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก โรงเรียน  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โรงเรียนคลองบางกระทึก และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กำหนดจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนพ...

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration