What's NEW
A+ A A-

กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เลขที่
File Icon ผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
File Icon ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึกเรื่องกำหนดขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ การให้บริการประชาชน

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration