What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-

คู่มือประชาชน

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน

เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
File Icon 2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
File Icon 3. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
File Icon 4. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
File Icon 5. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
File Icon 6. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
File Icon 7. การขอเลขที่บ้าน
File Icon 8. การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว .......
File Icon 9. การขอหนังสือรับรองการเกิด
File Icon 10. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
File Icon 11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
File Icon 12. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
File Icon 13. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
File Icon 14. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
File Icon 15. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
File Icon 16. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
File Icon 17. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
File Icon 18. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม .........
File Icon 19. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
File Icon 20. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นกำรถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
File Icon 22. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชำติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
File Icon 23. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
File Icon 24. กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่ำงประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อำจเดินทำงกลับประเทศไทย
File Icon 25. กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชำติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้ำนขอเพิ่มชื่อ
File Icon 26. กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชำติไทยเดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ หรือเกิดในต่ำงประเทศเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำเป็นคนสัญชำติไทย
File Icon 27. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
File Icon 28. กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชำติไทยที่เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทำงของต่ำงประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
File Icon 29. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
File Icon 31. กำรเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน เนื่องจำกมีชื่อและรำยกำรโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
File Icon 32. กำรเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้ำงว่ำเป็นคนมีสัญชำติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน โดยไม่มีหลักฐำนมำแสดง
File Icon 33. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
File Icon 34. กำรเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีกำรลงรำยกำร "ตำยหรือจำหน่ำย" ในทะเบียนบ้ำนฉบับที่มีเลขประจำตัวประชำชน เนื่องจำกกำรแจ้งตำยผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
File Icon 35. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
File Icon 36. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
File Icon 37. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
File Icon 38. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
File Icon 39. กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรำกฎบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปกำระ หรือกำรสงเครำะห์
File Icon 40. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
File Icon 41. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
File Icon 42. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
File Icon 43. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
File Icon 44. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
File Icon 45. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
File Icon 46. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
File Icon 47. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
File Icon 48. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
File Icon 49. การรับแจ้งการย้ายเข้า
File Icon 50. กำรรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของคนที่ออกไปจำกบ้ำนเป็นเวลำนำน และไม่รู้ว่ำไปอยู่ที่ใด
File Icon 51. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
File Icon 52. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
File Icon 53. การรับแจ้งการย้ายออก
File Icon 54. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
File Icon 55. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
File Icon 56. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
File Icon 57. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
File Icon 58. การรับชำระภาษีป้าย
File Icon 59. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
File Icon 60. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ
File Icon 61. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
File Icon 62. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ
File Icon 63. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
File Icon 64. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจกำรร่วมค้ำ
File Icon 65. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
File Icon 66. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
File Icon 67. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
File Icon 68. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
File Icon 69. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
File Icon 70. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา
File Icon 71. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
File Icon 72. การแจ้งขุดดิน
File Icon 73. การแจ้งถมดิน
File Icon 74. กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
File Icon 75. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
File Icon 76. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
File Icon 77. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
File Icon 78. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration