What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-

คำสั่ง

เรื่อง
เลขที่
File Icon คำสั่งคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก 1/2560
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการ 2/2560
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด้วยวิธีตกลงราคา กองทุนฯ 3/2560
File Icon คำสั่งให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์
File Icon คำสั่งให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
File Icon คำสั่งให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ เดือน พฤศจิกายน 59
File Icon คณะทำงาน 59
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ 00323/2558
File Icon คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่144/2558
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ 398/2557
File Icon แต่งตั้งประธานกรรมการชุมชนกฤษณาโครงการ 1-3 (แทนตำแหน่งว่าง)
File Icon คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
File Icon บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่
File Icon คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
File Icon คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหนงผู'บริหารที่วาง
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณธรรม
File Icon คำสั่งรักษาราชการแทน

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration