A+ A A-

.

 • 1
 • 2
 • 3
โต๊ะสนามพร้อมเก้าอี้พับ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ทำความสะอาดคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

12 มกราคม 2564

ทำความสะอาดคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก

วันนี้ (12 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก แจ้งให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดคลองวัฒนาฝั่งตะวันตก โดยมีการเก็บขยะและวัชพืชภายลำคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง เพื่อความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่สาธารณะและเครื่องออกกำลังกายในชุมชน

11 มกราคม 2564

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่สาธารณะและเครื่องออกกำลังกายในชุมชน

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่สาธารณะและเครื่องออกกำลังกายในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้เครื่องออกกำลังกายไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

08 มกราคม 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึกนำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 ทำความสะอาดคลองวัฒนา

05 มกราคม 2564

ทำความสะอาดคลองวัฒนา

วันนี้ (5 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดคลองวัฒนา โดยมีการกำจัดวัชพืชในคลอง และกำจัดขยะริมทาง เพื่อความสะอาดของคูคลองในชุมชน

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดภายในตำบล หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 8 และร้านอาหารครัวแม่แช่ม

04 มกราคม 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดภายในตำบล หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 8 และร้านอาหารครัวแม่แช่ม

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดภายในตำบล หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 8 และร้านอาหารครัวแม่แช่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

30 ธันวาคม 2563

ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ออกทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

05 กันยายน 2563

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหว...

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

29 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป่้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

21 สิงหาคม 2563

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงพระคุณและความสำคัญของผู้เป็น...

โครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

18 สิงหาคม 2563

โครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการบรรยายจากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก และสำนักงานสาธ...

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

14 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลฯ  จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา  ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน ตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้เยาวชนในตำบลบางกระทึก รู้...

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

13 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการลด และคัดแยกขยะม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวาย

12 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวายอำเภอสามพราน...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

11 สิงหาคม 2563

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้น้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับรู้ถึงความสำค...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด...

โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

30 กรกฎาคม 2563

โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามพราน จัดโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำลำคลองในชุมชนครั้งที่ 3

24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำลำคลองในชุมชนครั้งที่ 3

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำลำคลองในชุมชนครั้งที่ 3 ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

ออกแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

17 กรกฎาคม 2563

ออกแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่ม อสม.ตำบลบางกระทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ออกแจกทราบอะเบทให้แก่ประชาชนในตำบลบางกระทึก และนำทรายหยอดในบริเวณแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดอ...

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

09 กรกฎาคม 2563

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

เรื่อง
เลขที่
No Documents

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

ตลาดริมน้ำดอนหวาย

     ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ...

Read more
File Icon วัดญาณเวศกวัน (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon วัดคงคารามดอนหวาย (แผ่นพับ)(สถานที่ท่องเที่ยว)
File Icon นางชลอ อชมหาตย์ - ขนมไทยโบราณ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นางบุญมา แซ่โง้ว - น้ำพริกแม่บุญมา(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
File Icon นายบัญชา วุฒสังคะ - การทำหอยจ้อ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

survey

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานภาษี
 • แบบฟอร์ม
 • ข้อแนะนำการขอรับบริการ
File Icon ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เลียบคลองเจริญพร ฯ ม. ๒ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เลียบคลองเจริญพร ฯ ม. 2
File Icon ราคาและขอบเขตงาน_จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
File Icon โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บระบบดับเพลิงและวางท่อเหล็กระบบดับเพลิง (e-bidding)
File Icon ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บระบบดับเพลิงและวางท่อเหล็กระบบดับเพลิง
File Icon ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน.pdf
File Icon ราคากลาง รายละเอียดรถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (ครั้งที่ 2)
File Icon ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ม. ๔,๖ (e-bidding)
File Icon ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ CCTV ประจำปีงบประมาณ 2562
File Icon ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
File Icon ราคากลาง และรายละเอียดการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563
File Icon ราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
งานภาษี
เลขที่
File Icon ประกาศ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562
File Icon ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
File Icon การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
File Icon กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
File Icon ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
File Icon การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่่น ประจำปี พ.ศ. 2561
File Icon การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
File Icon ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
File Icon ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2557
เอกสาร - แบบฟอร์ม
เลขที่
File Icon แบบคำขอใช้น้ำชั่วคราว
File Icon แบบคำขอใช้น้ำถาวร
File Icon แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
File Icon แบบขออนุญาติก่อสร้าง (ข.1)
File Icon คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ(แบบกอ.๓)
File Icon คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.๑)
File Icon คำร้องขอถังขยะ
File Icon คำร้องทั่วไป
File Icon คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นแบบรายปี (ด้วยความสมัครใจ)
File Icon คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๔)
File Icon คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ กอ.๓)
next
prev

สถิติการเยี่ยมชม

18020297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123088
0
445700
16574598
716596
450566
18020297

Your IP: 3.238.70.175
Server Time: 2021-01-22 23:19:16

หน่วยงานราชการ

weblink

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration