What's NEW
A+ A A-


โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ได้รับการอบรมให้ความรู้ จากวิทยากร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration