What's NEW
A+ A A-


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน จากวิทยากรของสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามพราน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงผู้นำชุมชน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration