What's NEW
A+ A A-

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2562

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีองค์ความรู้และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัว  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรม  เผยแพร่

  ให้กับครอบครัว  คนใกล้ชิด  โรงเรียน  ตลอดจนบุคคลอื่นๆทั่วไป  เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน

  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน  

  ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ  ดังกล่าว  ในวันที่  24  และ  25  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  

  ณ  ห้องอาหารครัวอำไพรัตน์  และจังหวัดเพชรบุรี

Read more...

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้า : กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ พิธีมาติกาบังสุกุล ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาวจากกลุ่มชุมชน 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก                                                                                                               

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย วัดดอนหวาย เทศบาลตำบลบางกระทึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ประธานและกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ร่วมกันจัดงาน

 

Read more...

ข้อมูลและสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ภายในตำบลบางกระทึก 

สามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ ของตนเองได้ที่https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

 

และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ที่ www.ect.go.th

สส1

 

สส2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration