What's NEW
A+ A A-
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

Website URL:

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

       2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

       3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. หน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล) เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม     โทร 02-4827214-5 ต่อ 209 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561***

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและ การดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาทักษะ ความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร กลุ่ม ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 80 คน เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น 3 วัน คือ วันแรก อบรมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่  22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่สองและสามศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 02-4827213-5 ในวันและเวลาราชการ

 

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปี 2561 โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น      2 วัน คือวันที่ 30 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่ 31 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึกเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิต ให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกะตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯตามวันและเวลาดังกล่าว

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชน  ทั้ง  17  ชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว  (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้)

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป       ณ  ห้องประุม  ชั้น  3  เทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชนทั้ง  17  ชุมชน  และ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว    

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปผู้สูงอายุยิ้ม

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอแจ้งการยื่นลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. ผู้มีอายุ 59 ปี ที่จะมีอายุครบ 60  ปี (เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2501)

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

3. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 เท่านั้น***

ผู้พิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

2. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวคนพิการ  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้พิการสามารถยื่นลงทะเบียนได้ทุกเดือน และจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป หลังจากขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว****

 

กำหนดรับลงทะเบียน  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  ติดต่อสอบถามที่  02-4827213-5  ต่อ 209

 

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน  2560  นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1  โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง  เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ(ขอรับที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่  2  โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล)  เอกสารที่ต้องใช้

1.  หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

      4.  หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

 

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้  โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร  02-4827213-5  ต่อ  209  โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่         31  ตุลาคม  2560***

 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิกาาตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการอบรมเป็น  2  ช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี  อำเภอสารภี  จังหวัดสมุทรสงคราม  บัดนี้  ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข่้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาในวารสารประชาสัมพันธืนี้

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการฝึกอบรมเป็นสองช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  16  สิงหาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  17 - 18  สิงหาคม  2560  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่แนบมาในวรสารประชาสัมพันธ์นี้

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration