What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5สเพื่อร่วมกันทำความสะอาด และดูแลวัดในชุมชนให้สะอาด และแสดงถึงความร่วมมือของชุมชน

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และวัดดอนหวาย จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการรับทำหมันสุนัขและแมวฟรี รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในโครงการ เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการในชุมชน ซึ่งในภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ

ศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการการุณยเวศ จังหวัดชลบุรี

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มผู้พิการไปศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการการุณยเวศ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการให้ความรู้ในด้านสิทธิของผู้พิการตามกฎหมาย การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พิการ การปรับตัวเมื่อต้องร่วมงานกับคนปกติ 

กิจกรรมเวทีชุมชนฯ ครั้งที่ 9 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดกิจกรรมเวทีชุมชนฯ ครั้งที่ 9 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงการสร้างคุณธรรมในการทำงาน

โครงการป้องกันโรคฯ และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก

ซึ่งในวันนี้ได้มีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวิชา ใจกล้า นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ ซึ่งได้นำคณะผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน 160 คน ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ และมีการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้น้องๆ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และรู้จากความสำคัญของคุณผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณจากวัดญาณเวศกวัน การเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย

    ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอหวาย ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย ให้เป็นมรารู็จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ถูกใจสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ให้กับประชาชนในตำบลบางกระทึกมีรายได้เพิ่มากขึ้น

    จึงประกาศมาให้มทราบโดยทั่วกัน

โครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงความสามัคคีในการร่วมใจป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติด ใหเแก้น้องๆ เยาวชน ในตำบลบางกระทึก

ร่วมโครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม.ร่วมโครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration