What's NEW
A+ A A-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Website URL:

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 ปี 6 เดือน - 4ปี นับถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562    (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น        5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่   เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ชุด

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                        จำนวน 6 ใบ

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                   จำนวน 1 ชุด

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)               จำนวน 1 ชุด

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                    จำนวน 1 ฉบับ

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป2 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้แก่นักเรียน

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือทำด้วยตนและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์โครงการสานสัมพันธ์ดวงใจหนูรักพ่อ 1 เพื่อถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและพ่อได้แสดงออกถึงความรักความผูกพัน และสายใยอันดีระหว่างพ่อกับลูก 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัย

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นางสาวเอ็นดู ส่องแสง เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธิี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 โดยอบรมในหลักสูตรการบูรณาการภาษาอังกฤษสำหรับการจัดประสบการณ์และสร้างสื่อส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร การดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม สังกัดเทศบาลตำบลราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการวางระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและมีคณะกรรมการตรวจติดตามจากภายนอกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

 
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration