What's NEW
A+ A A-


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2562

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีองค์ความรู้และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัว  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรม  เผยแพร่

  ให้กับครอบครัว  คนใกล้ชิด  โรงเรียน  ตลอดจนบุคคลอื่นๆทั่วไป  เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน

  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน  

  ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ  ดังกล่าว  ในวันที่  24  และ  25  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  

  ณ  ห้องอาหารครัวอำไพรัตน์  และจังหวัดเพชรบุรี

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration