What's NEW
A+ A A-


โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีการอบรม เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่หรือเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน" โดยพระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน และ อบรมเรื่อง "มาตรการประหยัดพลังงาน" โดยนายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ณ ชุมชนแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในเรือง "การจัดการขยะและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน" หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดีด้านการจัดเก็บภาษีและการจัดการแผนที่ภาษี" และเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดีสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)"

และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชนโพธนาราม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อยู่เย็นเป็นสุข" เรื่อง "การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยถังย่อยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน" เรื่อง "ชุมชนปลอดขยะ" และเรื่อง "การปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน"

และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง "การเรียนรู้จัดการขยะ" เรื่อง "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับต้นแบบ" เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการกินดีอยู่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" และเรื่อง "วิถีชุมชนผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง"
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration