Logo
 Print this page

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

      ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.2 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับ ตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

      ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และการบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย จึงประกาศกำหนดตัวแทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Last modified on
Rate this item
(3 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com