What's NEW
A+ A A-


ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

     ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.2 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับ ตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

     ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และการบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย จึงประกาศกำหนดตัวแทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration