Logo
 Print this page

การประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ และเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

และในการนี้ ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอขอบคุณ ตัวแทนสัดส่วนระดับตำบล ตัวแทนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึกทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมประชาคมฯ ในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com