What's NEW
A+ A A-


โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มเกษตรกรของตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง ที่มาของการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียงในชุมชนเมือง การสร้างเครือข่ายเกษตรพอเพียง และแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่่างยั่งยืน
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration