A+ A A-


ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(0 votes)

Latest from สำนักปลัดเทศบาล

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration