What's NEW
A+ A A-


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Rate this item
(1 Vote)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration