What's NEW
A+ A A-


ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ผู้อำนวยการกองช่างมีอำนาจในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกจะปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ และจะทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 วีสติ วรรค 3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) .. 2552 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จึงมีคำสั่งที่ 307/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 มอบอำนาจให้นายอนันต์ แก้วเลิศดิลก พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลบางกระทึก เลขที่ตำแหน่ง 18 – 2 – 05 – 2103 - 001 ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้มีอำนาจชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่สาธาณประโยชน์ และเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้ผู้อำนวยการกองช่างรายงานนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเพื่อทราบต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Rate this item
(0 votes)

Latest from สำนักปลัดเทศบาล

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration