What's NEW
A+ A A-


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  21  สิงหาคม  2562  และภาคที่สองศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ในวันที่  22 - 23  สิงหาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาทักษะ  ความชำนาญด้านการปฎิบัติงาน  รวมถึงปรัมเพิ่มวิสัยทัศน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร  กลุ่ม  ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อพั?นาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(1 Vote)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration