What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก       มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 5 ปีเข้ารับ การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562          เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 - 5ปี นับถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 20 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 

 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

 

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

 

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                              จำนวน 1 ชุด

 

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                           จำนวน 6 ใบ

 

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

 

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)                   จำนวน 1 ชุด

 

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                   จำนวน 1 ฉบับ

 

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

 

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration