What's NEW
A+ A A-


ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

             อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

           ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชนโดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

 

Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration