What's NEW
A+ A A-


โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก โรงเรียน  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โรงเรียนคลองบางกระทึก และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กำหนดจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง รวมทั้ง  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดี ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในการจัดงานดังกล่าว เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

  1. 1.การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
    1. 1)รุ่นอายุ 9 - 12 ปี
    2. 2)รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป
  2. 2.การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 6 ปี
  3. 3.การประกวดนางนพมาศ “นางนพมาศบางกระทึก” อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วม     การประกวดแข่งขันในรายการดังกล่าวโดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน         พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และสามารถติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดระเบียบการ และขอรับใบสมัคร ได้ที่ ห้องกองการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2482 7214-5 ต่อ 216 หรือ 08 6414 3556หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkratuek.go.th

Rate this item
(1 Vote)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration