What's NEW
A+ A A-


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรม และชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการและแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ 15 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

               จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก   เป็นต้นไป

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from หน่วยตรวจสอบภายใน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration