What's NEW
A+ A A-


การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563 โดยไปศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสมุนไพรต่างๆ และยังได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผูัสูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการและการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration