What's NEW
A+ A A-


ประกาศการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้กำหนดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

"1 สิทธิ์ ต่อ 1 บ้านเลขที่" 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

1. มีสัญชาติไทยและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก 

3. เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

4. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) 

     4.1 เป็นผู้ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  ทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  ส่งผลให้ขาดรายได้หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง  ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

     4.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ หรือ

     4.3 เป็นผู้มีฐานะยากจน หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ

5.ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครัวเรือน

.

วิธีการยื่นและรับลงทะเบียน

1. ขอรับแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ฯ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก หรือดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์เทศบาล http://www.bangkrateuk.go.th/ , เฟสบุ๊ค(ทต.บางกระทึก) หรือสแกน QR Code ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

2. สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบล บางกระทึก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. เพื่อป้องกันการแออัดในการลงทะเบียน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงได้กำหนดจุดบริการลงทะเบียนในพื้นที่เทศบาลตำบล บางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ตามรายละเอียดตามจุดบริการลงทะเบียนแนบท้ายประกาศนี้

4. ผู้ยื่นแบบลงทะเบียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร และโปรดนำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

5. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้รับสิทธิลงทะเบียนหนึ่งสิทธิ ต่อหนึ่งครัวเรือน

.

หลักฐานที่ขอใช้ประกอบการลงทะเบียนดังนี้

1. สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีที่ที่อยู่บัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้านให้ยื่นสำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

.

สามารถขอแบบและส่งเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก หรือสแกน QR CODE หรือที่เอกสารแนบด้านล่าง

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563

วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบางกระทึก    สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2482 - 7214-5 ต่อ 219  , กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2482 - 7214-5 ต่อ 209

QR CODE ไทยชวยทำไม

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration