What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงบตามแผนดำนินงานประจำปี

-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียด       งบประมาณที่ใช้คำนินงน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลในระยะวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from กองวิชาการและแผนงาน

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration