A+ A A-


โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในยามเกิดสาธารณภัย มีความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้น และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานให้มีความเข้มแข็ง
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration