A+ A A-


ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

           เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นไปด้วยความรวมเร็ว  คล่องตัว  เป็นการอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงกระบวนการ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นจายกเทศมนตรีตำบลลบางกระทึกจะปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฏหมาย  กฏ  ระเบียบ  เทศบัญญัติ  และจะทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระรายกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

          อาศํยอำนาจตามมาตรา  48  วีสติ  วรรค  3  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 นายกเทศมนตรีตำบลลบางกระทึก  จึงมอบอำนาจให้  นายปรีชา  เสียงเจริญ  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  เลขที่ตำแหน่ง  18-2-00-1101-001  ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามคำสั่งและบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(0 votes)

Latest from สำนักปลัดเทศบาล

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration