What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน รักษาราชการแทนนายอำเภอสามพราน กล่าวเปิดการประชุม

และมีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังต่อไปนี้ นายศิริ เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นประธานสภาฯ นายปรีดา เจิมสุจริต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาฯ นายอรรถพล เอี่ยมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นเลขานุการสภาฯ

และได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ในปี 2564 ได้แก่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือนกันยายน 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration