What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

File Icon ประกาศสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563
File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2563
File Icon ประกาศสมัยประชุมสภา ประจำปี 2562
File Icon ประกาศสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564
File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2563
File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2563
File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2563
File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2564
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2563
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2563
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้ง 2 ประจำปี 2563
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2563
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4.ประจำปี 2563
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2564
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2564
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2564
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้ง 3 ประจำปี 2564
File Icon ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้ง 4 ประจำปี 2564

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration