Logo
 Print this page

วิสัยทัศน์และพันธกิจ Featured

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

“บริหารอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลเสริม สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 

พันธกิจ (mission) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและสามารถตรวจสอบได้
 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อบริการประชาชน

 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาอาชีพของประชาชน
 3. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 5. บริหารการปฏิบัติงานองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com