What's NEW
A+ A A-


ภารกิจและอำนาจหน้า Featured

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

         อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้กำหนดภารกิจเอาไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิิ่นให้คงอยู่ อาทิ ประเพณีการทำขวัญข้าว สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ ตลอดจนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ จากการผลิตสินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต มีการวางแผนการผลิต ที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนมีระดับมาตรฐานของตลาดมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นตลาดที่รองรับการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชน

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ เขื่อน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 • ขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ กำจัดวัชพืช ให้การระบายในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมในชุมชน
 • ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอ และทั่วถึงทุกครัวเรือน
 • สร้างระบบกระจายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่

4. ด้านกาพัฒนาสังคม

 • ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่
 • พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน อาทิ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่
 • จัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 • เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

 • จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามระบบรีไซเคิล นำไปสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นน่าอยู่
 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกด้วยการรองรับสินค้า OTOP อย่างจริงจัง มุ่งพัฒนาบริเวณริมคลองชายฝั่งน้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ตามสมัยนิยิม

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค ประชาชนได้รับข่าวสารของเทศบาลที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 • จัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration