A+ A A-


สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 58 พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 58 กองวิชาการและแผนงาน

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2557  เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2557  และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration